تاریخ‌های مهم

تاریخ برگزاری همایش:
7 الی 9 شهریور ماه 1396
آخرین مهلت ارسال مقالات:
31 تیر ماه 1396
آخرین مهلت ثبت نام بدون تاخیر:
20 تیر ماه 1396